Statuten

Statuten van de vereniging

Zoals gewijzigd en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 15 december 2014

 1. Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1. De naam van de vereniging is “VBI”.  Het is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging werd opgericht op 19 januari 1995 door de volgende stichters:

 1. Meesschaert, Brugsesteenweg 58, 8630 Veurne
 2. Schoonheydt, Hulststraat 60, 3080 Tervuren
 3. Truyens, Smidstraat 33, 3370 Boutersem
 4. Verheyden, Gorsem-Dorp 31, 3803 Sint-Truiden

allen van Belgische nationaliteit.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Leuven.  Het maatschappelijk adres is Kasteelpark Arenberg 20 bus 2300 te 3001 Heverlee.  De maatschappelijke zetel kan elders worden ondergebracht.

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel:

 1. Het behouden en bevorderen van de banden tussen de afgestudeerden van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen of van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, hierna de Faculteit genoemd en de bindingen van de afgestudeerden met deze Faculteit en met haar studenten.
 2. Het verdedigen van de belangen van de Faculteit en van haar afgestudeerden.
 3. De permanente vorming van de bio-ingenieurs en industriële ingenieurs stimuleren.

Artikel 4. JongVBI

Binnen VBI is een werkgroep JongVBI actief.  Het doel van JongVBI is om de brug te maken tussen de Landbouwkring, de Faculteit en VBI. Hiertoe organiseert de kerngroep van JongVBI activiteiten zowel voor specifieke doelgroepen van bio-ingenieurs als voor de voltallige gemeenschap van bio-ingenieurs, afgestudeerd aan de Faculteit van de KU Leuven.

Artikel 5. Verhouding tot de Faculteit en haar studenten

De vereniging werkt samen met de Faculteit en haar studentenverenigingen.

Artikel 6. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

 1. Lidmaatschap en Verplichtingen

Artikel 7. Het aantal vaste leden moet tenminste twaalf bedragen. De nieuwe leden worden door de Raad van Bestuur aangenomen. De beslissing van de Raad is zonder verhaal en de reden van een gebeurlijke weigering dient niet opgegeven te worden.

Artikel 8. De vereniging heeft vaste leden en toegetreden leden. Enkel alumni van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen of van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven kunnen vast of toegetreden lid worden van de vereniging. De Raad van Bestuur kan uitzonderlijke aanvragen tot lidmaatschap die niet aan deze voorwaarde voldoen toch aanvaarden.

Artikel 9. Men kan toegetreden lid worden van de vereniging door het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage of indien het lidmaatschap onder andere voorwaarden toegekend wordt door de Raad van Bestuur.  Lidmaatschapsaanvragen gebeuren schriftelijk aan de Raad van Bestuur, die deze al dan niet goedkeurt.

Artikel 10. Een toegetreden lid kan door de Algemene Vergadering worden aangeduid als vast lid, nadat dit toegetreden lid werd voorgedragen door een vast lid. Het mandaat als vast lid is voor onbepaalde duur en eindigt

– ofwel op aangeven van het vast lid via schriftelijke mededeling aan de Algemene Vergadering,

– ofwel van rechtswege indien de voorwaarden van het toegetreden lidmaatschap niet vervuld zijn,

– ofwel indien het vast lid drie keer zonder kennisgeving afwezig was op de Algemene Vergadering.

– ofwel bij overlijden van het vast lid.

Artikel 11. Alleen vaste leden zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering. Het aantal vaste leden van de vereniging is tenminste drie keer het aantal leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 12. De leden kunnen uit de vereniging treden door schriftelijke melding aan de Raad van Bestuur. Een lid wordt geacht van rechtswege ontslag te nemen, indien de voorwaarden van het toegetreden lidmaatschap niet meer vervuld zijn of wanneer hij/zij de functie verliest in dewelke hij/zij als lid werd aanvaard.

Artikel 13. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering beslist worden, indien 2/3e van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen het voorstel van de Raad van Bestuur goedkeuren.  De beslissing moet niet gemotiveerd worden.

Artikel 14. Bij niet-betaling van het lidgeld wordt een lid automatisch ontslagen. De Raad van Bestuur maant de leden aan te betalen binnen de door de Raad bepaalde termijn, opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 15. Bij aanvraag tot uitsluiting van een lid door 1/5e van de leden wordt dit ook geagendeerd op een Algemene Vergadering.

Artikel 16. Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde bij overlijden.

Artikel 17. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 18. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan nooit meer dan 100 euro bedragen.

Artikel 19. Het uitgesloten of uittredend lid of de rechthebbenden van een overleden lid of de rechthebbenden uit welke hoofde ook, kunnen in alle gevallen waarin het lidmaatschap van rechtswege eindigt, geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging en kunnen zelfs de teruggave van gestorte jaarlijkse bijdragen niet vorderen. Zij kunnen geen enkel recht op de vereniging laten gelden. Zij kunnen evenmin mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris vorderen.

 • Raad van bestuur

Artikel 20. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, gekozen onder de leden van de Algemene Vergadering. Hun mandaat is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd en zijn afzetbaar door de Algemene Vergadering.

Artikel 21. De duur van het mandaat van de bestuurders is 3 jaar.  De bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 22. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Artikel 23. Een bestuurslid kan ontslag nemen als bestuurder door een schriftelijke mededeling te richten aan de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Artikel 24. De voorzitter, ondervoorzitter of secretaris kan ontslag nemen uit zijn functie door een schriftelijke mededeling te richten aan de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Artikel 25. De Algemene Vergadering kan de voorzitter, ondervoorzitter of secretaris afzetten op verzoek van de Algemene Vergadering of van tenminste 1/5e van alle leden. Afzetting kan enkel mits een 2/3e meerderheid van stemmen in de Algemene Vergadering.

Artikel 26. De Raad vergadert telkens wanneer dit nodig is, op uitnodiging van de voorzitter of de secretaris of wanneer de meerderheid van de leden er om verzoekt. De oproepingen moeten tenminste 10 kalenderdagen  voor de datum van de vergadering verstuurd worden.  Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 27. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen. De Raad is bevoegd voor alle handelingen, zowel van bestuur als van beschikking, in alle maatschappelijke aangelegenheden, voor zover zij niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voor de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.  Hij kan ondermeer alle gelden en waarden in ontvangst nemen, in betaling geven, opvorderen en kwijting daarover geven; alle bijdragen, schenkingen en legaten aanvaarden en opvorderen; alle roerende en onroerende goederen en rechten verkrijgen, vervreemden, ruilen, huren en verhuren, zelfs voor meer dan 9 jaar; geld in lening opnemen en daarvoor alle waarborgen stellen; leningen of voorschotten toestaan en uitbetalen; alle toelagen en steungelden, zowel private als officiële, aanvaarden en ontvangen in naam van de vereniging; in rechte als eiser en als verweerder optreden; dadingen aangaan, scheidsrechtelijke bedingen sluiten, bewilligen en verzaken.  De Raad van Bestuur stelt het personeel aan en doet de opzeg.  De opsomming is niet beperkend.

Artikel 28. De Raad van Bestuur keurt het Huishoudelijk Reglement van de vereniging goed.

Artikel 29. In alle akten en handelingen, in en buiten rechte, is de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter of de handtekeningen van twee bestuurders.

Artikel 30. De Raad van Bestuur verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling. Leden van de Raad van Bestuur tekenen  geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur van de banken, spaarkassen en andere financiële instellingen.

Artikel 31. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens belet door de ondervoorzitter of een ander lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 32. De Raad mag slechts beslissen over de punten die op de agenda vermeld zijn, tenzij de aanwezige leden eenparig akkoord gaan om ook over andere punten te beslissen. Om geldig te kunnen beslissen dient tenminste de helft van de bestuurders aanwezig te zijn. De Raad van Bestuur beslist als een college.

Artikel 33. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.  Bij staking van stemmen is de stem van wie voorzit beslissend.

Artikel 34. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door de secretaris of bij diens afwezigheid door iemand door de Raad van Bestuur aangeduid.

 1. Algemene vergadering 

Artikel 35. Alle leden van de vereniging mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Enkel vast leden hebben stemrecht.

Artikel 36. De decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven is ex-officio lid van de  Algemene Vergadering.

Artikel 37. De Landbouwkring vaardigt een vertegenwoordiger af als lid van de Algemene Vergadering.

Artikel 38. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of een ander lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 39. De algemene vergadering is onder andere bevoegd voor:

– de wijziging van de statuten,

– de benoeming en het ontslag van bestuurders,

– de kwijting aan de bestuurders,

– de goedkeuring van de begroting en rekening,

en alle andere taken zoals uitgelegd in artikel 4 van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen betreffende verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Artikel 40. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen tenminste éénmaal per jaar in het eerste trimester en telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen zo tenminste 1/5e van de leden daarom verzoekt.

De oproeping gebeurt bij middel van brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel tenminste 10 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering. De oproeping vermeldt de plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda die door de Raad van Bestuur vastgelegd wordt.

Artikel 41. Elk lid heeft één stem, die ondeelbaar is.

Afwezige leden kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid; een volmachtdrager mag over niet meer dan één volmacht beschikken.

Tenzij anders bepaald in de wet is de vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  Bij staking van stemmen is de stem van wie voorzit beslissend.

Artikel 42. Tot wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts besloten worden, indien dit in de oproeping vermeld is en indien zoals door de wet voorgeschreven- 2/3e van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan moet een tweede vergadering met dezelfde dagorde bijeengeroepen worden, tenminste 15 kalenderdagen na de eerste vergadering.

Deze tweede vergadering kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden op voorwaarde dat 2/3e van de aanwezige leden de wijziging of ontbinding goedkeuren. Deze beslissing moet door de rechtbank goedgekeurd worden zoals voorzien door de artikelen 8 en 20 van de  Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.

Wijziging van het doel of ontbinding van de vereniging gebeurt bij goedkeuring door 4/5e van de aanwezige leden.

Artikel 43. Van elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt. Alle leden en belanghebbende derden hebben inzagerecht.

 1. Toezicht

Artikel 44. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De Raad van Bestuur stelt ieder jaar de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar op en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

 1. Ontbinding

Artikel 45. In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering twee vereffenaars.

De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van vereffening en bepaalt de bevoegdheden en de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

De aanstelling van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

Tijdens de vereffening wordt de Algemene Vergadering samengeroepen, samengesteld en gehouden overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV.

Een van de vereffenaars zit de vergadering voor.  In geval van afwezigheid of van belet van de vereffenaars, duidt de Algemene Vergadering haar voorzitter aan.

Na aanzuivering van de schulden wordt het saldo van de middelen aan een vereniging met dezelfde doelstelling, hetzij aan een werk van weldadigheid geschonken.

 • Varia

Artikel 46. Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten is voorzien, wordt geregeld door de  Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door

de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.