Studiedag: Beperking van emissies en optimale inplanting van veestallen in Vlaanderen

Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

Op 7 november organiseert de IE-net Expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer met medewerking van het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en VEMIS deze jaarlijkse studiedag. U kunt de uitnodiging met het volledige programma hier terugvinden. Inschrijven is verplicht!